Veeam disaster recovery rešenje omogućava da korisnikova IT infrastruktura, u slučaju disaster scenaria, uz minimalni prekid rada i gubitka podataka, nastavi neometano da radi u data centru. Redovnim repliciranjem virtualnih servera preko enkriptovanog komunikacijskog kanala sa primarnog sajta ka CloudEx-u (sekundarni sajt), korisnik se obezbeđuje da ima spremnu kopiju svoje IT infrastrukture za rad, u slučaju otkaza dela ili celog sistema na primarnom sajtu.

Proces replikacije virtualnih servera

Veeam Backup & Replication softver na korisničkoj strani, služeći se Hyper-V funkcijama, kopira virtualne mašine i u komunikaciji sa Veeam Cloud Connect na strani CloudEx-a, smešta ih na Hyper-V host koji se nalazi u data centru. Sistem radi tako što napravi lokalno inicijalnu kopiju stanja virtualnog servera i kroz siguran komunikacijski kanal prebacuje kopiju do CloudEx-ovog data centra. Koristeći servis Veeam planer, korisnik podešava vreme učestalosti inkrementalnog osvažavanja sadržaja servera. Kada inkrementi dospeju do data centra, Veeam, služeći se Hyper-V alatima spaja inkremente sa inicjialnom kopijom virtualne mašine. Sve vreme replicirani server je u sleep modu i takav se inkrementira. Ovim procesom se dobija identična mašina u data centru i u slučaju pada sistema kod korisnika, ona se prostim uključenjem spremna za upotrebu. Zahvaljujući NEA (Network Extension Appliance) delu sistema, korisnikovi server(i) u data centru su vidljivi u primarnoj korisnikovoj mreži kao da su u lokalnoj mreži. U slučaju neželjenog događaja inicira se proces koji u periodu od 10 minuta budi odnosno instancira replicirani server, originalni korisnikov server se proglašava neispravnim i umesto njega, kroz VPN tunel, replicirani server preuzima radno opterećenje.

Sigurna konekcija

Veeam softver omogućava servis provajderu da generiše SSL sertifikat, koji služi za uspostavu sigurnog i enkriptovanog komunikacijskog kanala izmedju korisnika i servis provajdera.

Pristupna tačka servis provajderu (Cloud Gateway)

Cloud Gateway je pristupna tačka Veeam infrastrukturi za korisnike. Preko cloud connect opcije u Veeam softveru, korisnik pristupa Cloud Gateway-u preko IP adrese ili hostname-a kako bi omogućio komunikacioni kanal preko kojeg će se raditi backup i replikacije virtualnih mašina. Cloud Gateway se postavlja na zasebnom serveru, odvojenom od ostatka Veeam infrastrukture, kako bi preko izolovane mreže korisnik komunicirao sa Veeam softverom na strani CloudEx-a. Ovim pristupom je omogućen dodatni sloj zaštite između Veeam infrastrukture na strani CloudEx-a i raznih napada koji dolaze sa javne mreže.

NEA

Network Extension Appliance (NEA) je Veeam rešenje za uspostavu VPN tunela između korisnika i servis provajdera. Kada se korisnik po prvi put, preko Cloud Connect-a, poveže sa servis provajderom, na korsnikovoj strani, na Hyper-V se instancira jedna mini instanca sa Linux OS. U slučaju disaster recovery, NEA instance se upale kako na korisničkoj strani, tako i na servis provajder strani, preko kojih se uspostavi VPN tunel. Zahvaljujući ovoj NEA tehnologiji, kopija korisnikove virtualne mašine na servis provajder strani se vidi kao da se nalazi na lokalnoj mreži sa korisničke strane.

Ubrzanje prenosa podataka (WAN akcelerator) kao dodatna opcija

WAN akcelerator je tehnologija koja mehanizmom globalnog keširanja i dedeuplikacije smanjuje količinu podataka koje treba transportovati od korisnika do servis provajdera. WAN akcelerator je postavljen kao dodatni sloj u infrastrukturi trasporta podataka. Da bi ovo rešenje radilo potrebno je da se, preko Veeam softvera, instalira WAN akcelerator na strani korisnika i servis provajdera. Kada se radi inicijalna replikacija, Veeam analizira blokove podataka virtualnog servera i informacije o blokovima smešta u globalnu keš memoriju (prostor na disku kod servis provajdera). Pri svakom inkrementu WAN akcelerator upoređuje blokove podataka korisnikove virtualne mašine sa informacijama koje globalna keš memorija sadrži i radi deduplikaciju istih blokova. Kada se otklone redudantni data blokovi, inkrementalni sadržaj virtualnog servera je znatno manji i samim tim vreme prenosa kopije je dosta kraći.

Failover i failback mehanizmi

Parcijalni failover: U slučaju kvara dela sistema, jednostavnim pokretanjem failover opcije u Veeam programu, virtualna mašina ili mašine, se pale na sekundarnom sajtu ostvarujući vidljivost ka korisnikovoj lokalnoj mreži preko VPN tunela.

Kompletan failover: U slučaju havarije kompletna kopija infrastrukture sa primarnog sajta se pokreće u data centru i nastavlja sa radom.

Kada se primarni sajt osposobi i serveri vrate u prvobitno stanje, pre puštanja mašina u rad potrebno je odraditi failback. Pri pokretanju failback-a, mašina koja je sad upaljena u data centru (sekundarni sajt), krene da se reverse-replicira kako bi ažurirala mašinu na primarnom sajtu. Tokom failback-a, Veeam vodi računa da mašinu na primarnom sajtu drži ugašenom dok se ne ažurira i time njen sadržaj postane identičan sadržaju koji se nalazi na mašini u data centru. Nakon što se reverse-repliciranje završi failback ostaje aktivan ali u stanju mirovanja, mašina u data centru se gasi, a mašina na primarnom sajtu se pali. Nakon potvrde da je mašina aktivna i da je nastavila sa radom, u Veeam programu, korisnik potvrđuje da je failback uspešan nakon čega se VPN tunel prekida. Replikacija mašina sa primarnog sajta u data centra se normalno nastavlja.

Ovim kompaktnim i vrlo pouzdanim rešenjem Veeam je uspeo da malom potrošnjom resursa i minimalizovnom količinom prenosa podataka obezbedi korisniku da za slučaj havarije u primarnom sistemu za kratko vreme vrati sve funkcionalnosti svog primarnog sistema. Iako sistem deluje jednostavno ispod se krije sofisticirano rešenje.

Pozovite nas da Vam pomognemo da obezbedite funkcionalnost Vašeg informacionog sistema i kontinuitet poslovanja u slučaju tehničkih problema.