Hiperkonvergentna (hyperconvergence) infrastruktura – osnova moderne virtualizacije

Hiperkonvergentna (hyperconvergence) infrastruktura – osnova moderne virtualizacije

Sve češće čujemo ovaj termin koji je omiljeni koncept infrastrukture u CloudEx-u. Radi se o novijem rešenju baziranom na poznatoj računarskoj arhitekturi.

Razvojem distribuiranih storage sistema i velikom brzinom računarske mreže klasični server jednovremeno ima dve bitne uloge – kao tačka za raspložive računarske resurse i smeštajna jedinica u distribuiranom storage-u. Ti elementi su povezani u klaster brzom mrežom koji čine grupu servera sa obezbedjenom redundansom i replikacijom podataka. OpenStack je primer gde je primena hiperkonvergentne infrastrukture našla fantastično mesto. Postignuto je da je hardverska infrastruktura pretvorena u robu bez razlike ko je proizvođač opreme. Tako raznorodna oprema ulazi u grupu servera dajući dve celine. Grupu nodova sa računarskim resursima kojom se pružaju redundantni virtualni serveri, i storage grupu koja obezbedjuje redundantne disk kapacitete koji repliciraju podatke u željenom broju kopija. Bitno je da svaki fizički server ima pristup brzoj mreži (CloudEx koristi 10Gb portove) a ostale resurse sistem će uzeti i pridružiti odgovarajućem klasteru prema željenim performansama i kapacitetima.